27. 11. 09

BOŽIČNO ŽITO

BOŽIČNA PŠENICA

Se­tev in os­kr­ba bo­žič­ne­ga ži­ta
Bo­žič­no ži­to se­je­mo na god sv. Bar­ba­re, to je 4. de­cem­bra, ali na Ma­ri­jin praz­nik, ki je 8. de­cem­bra, lah­ko pa tudi na god sv. Lu­ci­je, to­rej 13. de­cem­bra. Naj­bo­lje je, da ga po­se­je­mo 13. de­cem­bra, saj hi­tro vzkli­je in do praz­ni­kov zra­ste do us­trez­ne vi­ši­ne. Če ga se­je­mo pre­hi­tro, ga je treba stri­či in ni tako lepe ze­le­ne bar­ve. Bo­žič­no pše­ni­co lah­ko ku­pi­mo v spe­cia­li­zi­ra­nih tr­go­vi­nah. Nek­je jo pro­da­ja­jo sku­paj s po­so­do, kjer bo mla­do ži­to ka­li­lo. Bo­žič­no ži­to na go­sto po­se­je­mo na vato ali mah, lah­ko pa ga tudi po­se­je­mo v zem­ljo, ven­dar ne pre­glo­bo­ko. Se­je­mo ga v plad­nje ali cvet­lič­ni lon­ček v to­plem pro­sto­ru. Zem­lja mora biti ves čas vlaž­na, voda pa ne sme za­sta­ja­ti. Prav tako ne sme za­sta­ja­ti voda na vati ali mahu, si­cer se­me­na sple­sni­jo. Bo­žič­no ži­to red­no škro­pi­mo z raz­pr­šil­ko ali pa ga než­no za­li­va­mo. Os­kr­ba to­rej ni zah­tev­na.
Še ved­no je čas
Če še ni­ste po­se­ja­li bo­žič­ne­ga ži­ta, radi pa bi ga na sveti ve­čer po­sta­vi­li v ja­sli­ce, lah­ko to še sto­ri­te do 18. de­cem­bra. Da bi bila pše­nica kar se da lepa, jo lah­ko okra­si­mo z barv­nim tra­kom, lah­ko pa ji do­da­mo kak­šne dru­ge okra­ske, npr. ja­bol­ko, ore­he ali sve­čo. Mla­de pše­nič­ne bil­ke bodo pro­stor kra­si­le dalj ča­sa, če jih bomo en­krat do dva­krat skraj­ša­li na vi­ši­ni oko­li 10 cen­ti­me­trov. VIR: KMEČKI GLAS

Ni komentarjev:

Objavite komentar